Ефектот на стаклена градина

Објект Пчелка 2

Воспитна група од 5-6 години

Светски ден на заштита на климата

„Ефектот на стаклена градина“ - практична работа

Цел - Да се поттикнува детето кон свесност за сопствената улога во заштитата на климата и опстанокот на природата, преку истражувачки активности да стекне нови информации и да се поддржи во сфаќањето на причинско-последичните врски и релации.