Моето семејство, мојот свет

Објект Пчелка 2

Воспитна група од 5-6 години

Одбележување на роденденот на нашата градинка и Меѓународни от ден на семејството

„Моето семејство, мојот свет“ - ликовна игра

Цел - Да се поттикнува детето на позитивен емоционален однос кон членовите на семејството и да се поттикнува чувството на припадност и меѓусебна доверба.