Направи сложувалка

Објект Пчелка 1

Воспитна група од 5-6 години

"Направи сложувалка"

Цел: Развивање на логичко размислување и истрајност во работата.