Автомобил

Објект Пчелка 2

Воспитна група од 4-5 години

Автомобил (ликовна игра)

Цел - Да се поттикнува самостојност во користење на различен ликовен и неликовен материјал и развивање способноса за самостојно ликовно творење.