Погоди ги разнобојните кугли

Објект Буба Мара 1

Воспитна група од 2-3 години

"Погоди ги разнобојните кугли" - куглање

натпреварувачка игра

Цел - Да се развива вештината за движење на прстите и дланката за конкретна цел, со координација на движењето око-рака и препознавање на основните и други бои.