Компјутери, информатика, роботика

Објект Буба Мара

Воспитна група од 5-6 години

Компјутери, информатика, роботика - разговор

Цел - Да се подржува љубопитност и истрајност во процесот на учење и откривање нови сознанија за напредната технологија, правилна употреба и користење на знаењата која ги нуди. Поттикнување на тактилна и визуелна осетливост и користење на креативната фантазија кај децата.