Гума за пливање

Објект Сонце

Воспитна група од 4-5 години

Гума за пливање (ликовна уметност)

Цел - Да се поттикнуваат децата за ликовно изразување и творење.