Азбуката наша

Објект буба Мара 1

Воспитна група од 5-6 години

Азбуката наша - песна

Цел - Да се поттикне интерес за учење на текстот и мелодијата на песната и способност за препознавање и именување на буквите преку манипулативна игра со разновиден материјал.