Кој прв ќе ја наполни кофичката? 1

Објект Пчелка 2

Воспитна група од 5-6 години

Кој прв ќе ја наполни кофичката? - натпреварувачка игра

Цел на активноста: Да се усовршува способноста да комбинираат секвенци на неколку моторички движења, да се поттикне натпреварувачкиот дух кај децата и да искажуваат радост и задоволство од успешно извршената работа.