Чорапите на Медо

Објект Буба Мара 1

Воспитна група од 3-4 години

Чорапите на Медо

Цел - Да се подигнува самодовербата кај децата низ игра на улоги, да се зголемува фондот на нови зборови низ раскажување и прераскажување на приказна.