Боиме

Објект Пчелка 2

Возрасна група од 18-24 месеци

Боиме

Цел - Поттикнување на децата уште од најмала возраст да се запознаат со боичките и придобивките од цртањето.