2 Август

Објект Буба Мара

Воспитна група од 5-6 години

Играме, пееме и цртаме за празникот "2 Август"

Цел - Да се поттикнат патриотски чувства кај децата, негување љубов кон татковината и стекнување елементарни знаења за минатото на нашиот народ, како и способност за правилно користење на цртачкиот прибор.