Сертификат за квалитет на активности

ЈУДГ „Буба Мара“ се стекна со Сертификат за квалитет на активности.

ЈУДГ „Буба Мара“ во воспитната 2021-2022 година го реализираше проектот преку платформата E-twinning „Virtuljak prijatelstva“ и се стекна со Сертификат за квалитет на активности.

Реализатори на проектните активности беше воспитниот тим од објектот „Буба Мара“ - Управа и стручниот тим.

Целта на проектот е децата да се стекнат со нови знаења и подобрување на нивниот социо-емоционален развој преку препознавање на сопствените чувства како и создавање услови за заеднички активности и соработка.