Реката и каменот

Објект Сонце

Воспитна група од 5-6 години

Реката и каменот

Цел: Децата да се запознаат со позначајните објекти во нивниот град.