Бабо, научи ме да плетам

Објект Лавче

Воспитна група од 4-6 години

Меѓународен ден на старите лица

Бабо, научи ме да плетам

Цел - Запознавање на децата со нови знаења и вештини.