Моите баба и дедо

Објект Пчелка 2

Воспитна група од 4-5 години

Меѓународен ден на старите лица

Моите баба и дедо - Раскажување за професии

Цел - Да се поттикнат децата на размислување и интерес за одредена професија.