Децата од целиот свет

Објект Сонце

Воспитна група од 5-6 години

Децата од целиот свет - ликовна уметност