Подарок од дете за дете

Објект Пчелка 1

Воспитна група од 3-4 години

Подарок од дете за дете - ликовна игра

Цел: Поттикнување на чувство на одговорност и грижа за другите.