Гостин - музичар

Објект Пчелка 2

Воспитни група од 2-6 години

Детска недела

Гостин - музичар

Цел: Запознавање со музичкиот инструмент виолина и развивање на љубовта кон класичната музика.