Музичкиот инструмент - Виола

Објект Буба Мара 1

Воспитни групи од 2-3 години

Запознавање со музичкиот инструмент - Виола

Гостин - музичар

Цел - Запознавање на децата уште од најмала возраст со класичната музика.