Меѓународен ден за намалување на уништувањето на природата 3

Објект Пчелка 2

Воспитна група од 5-6 години

Одбележување - Меѓународен ден за намалување на уништувањето на природата

Цел - Да се стекнат елементарни претстави за Планетата Земја и прифаќање на екологијата како дел од современиот начин на живење.