Натпреварувачки игри

Објект Сонце

Воспитни групи од 5-6 години

Детска недела... Натпреварувачки игри

Цел - Поттикнување на самодовербата и радост и задоволство од успешно завршена работа.