Носење балон на хартија

Објект Сонце

Воспитна група од 3-4 години

Спортски натпреварувачки игри - „Носење балон на хартија“

Цел - Да се потикне детето да пренесува предмети од едно на друго место.