Децата и детските права

Објект Пчелка 1

Воспитна група од 5-6 години

Соработка со стручен тим (логопед, социјален работник)

Пораки вредни - Децата и детските права

Цел - Преку вистински приказни од нашето детство, допираме до децата и нивните права.