Македонско знаме

Објект Буба Мара

Воспитна група од 3-4 години

Македонско знаме - сликање

Цел - Да се поттикне интерес кон минатото на нашиот народ, негување љубов кон татковината, и правилно користење на сликарскиот прибор при ликовно изразување на претставите.