11 Октомври - 3

Објект Лавче

Воспитни групи од 2-6 години

11 Октомври

Цел - Да се поттикнува да развива патриотски чувства кон татковината и запознавање со значењето на празникот.