Лиза не може да спие

Објект Буба Мара

Воспитна група од 3-4 години

Лиза не може да спие

Цел - Да се поттикне способност, разбирање и репродукција на литературната творба, и вербално изразување на својствата на предмети од непосредната околина.