Меѓународен ден на пешаците - 1

Објект: Пчелка 2

Воспитна група од 5 - 6 години

"Меѓународен ден на пешаците"

Цел: Да се поттикне детето кон почитување на сообраќајната култура и да се оспособи правилно и внимателно да ја поминува улицата.