Кој каде живее?

Објект Буба Мара

Воспитна група од 2-3 години

Кој каде живее? (Чија е куќичката)

Цел - Стекнување на претстави кај детето и поими за некои карактеристики од животинскиот и растителниот свет од блиската околина.