Знамето на нашата земја

Објект Сонце

Воспитна група од 3-4 години

Знамето на нашата земја - ликовна игра 

Цел: Да се поттикне способност за разликување бои, форми, простор, Да се развива и поттикнува почит кон државните и локалните и семејните празници.