Грозје бере Јана

Објект Сонце

Воспитна група 4-5 години

Стихотворба

Грозје бере Јана

Цел: Да се развиваат способности за јасно рецитирање на стихотворба со промена на интонацијата на гласот.

Видеото можете да го погледнете на следниот линк: