Есен во дворот

Објект Буба Мара

Воспитна група од 3-4 години

Есен во дворот

Цел - Да се поттикне визуелна и тактилна перцепција кај децата, и способност за откривање на карактеристики на годишното време есен.