Капутчето на мечето Здравко - 1

Објект Сонце

Воспитна група од 5-6 години

Капутчето на мечето Здравко

Цел: Да се оспособат децата за работа со природни материјали.