Прошетка и набљудување во блиската околина

Објект Буба Мара

Воспитна група од 4-5 години

Прошетка и набљудување во блиската околина

Цел: Развивање на перцептивните способности, воочување на бои и промени на природата во есен.