Јаболко

Објект Сонце

Виспитна група од 4-5 години

Јаболко

Цел: Да се развива способност детето да ја користи доминантната рака.