Есенка во нашиот двор

Објект Пчелка 1

Воспитна група од 5-6 години

Есенка во нашиот двор

Цел: Да се поддржува детето во изразувањето на различни начини на сопствените идеи и мисли.