Истражување во дворот

Објект Сонце

Воспитна група од 5-6 години

Игри и истражување во дворот на градинката