Наводнување на зелени површини

Објект Сонце

Воспитна група 3-4 години

Наводнување на зелени површини - практична активност

Екологија (уреден двор)

Цел - Да се стекнуваат сознанија за средината и опкружувањето преку набљудување и манипулација.