Вкуси го овошјето - 1

Објект Сонце

Воспитна група од 3-4 години

Вкуси го овошјето - истражувачка игра

Цел: Да се оспособување вербално да го соопштува своето доживување на вкус и мирис.