Групирање на формите по боја и форма

Објект Пчелка 2

Воспитна група од 5-6 години

Групирање на формите по боја и форма (математичка игра)

Цел - Да се оспособува за класификација, компарација и серијација на формите според боја, форма и поттикнување кон користење на математичките поими во опкружувањето.