Наводнување зелени површини

Објект Сонце

Воспитна група од 3-4 години

Наводнување зелени површини

Цел: Да се стекнуваат сознанија за средината преку набљудување и манипулација.