Фенер од тиква

Објект Пчелка 1

Воспитна група од 5-6 години

Фенер од тиква

Цел - Да се развива иницијативност во самостојноста во истражувањето.