Шарено чадорче

Објект Пчелка 2

Воспитна група од 2-3 години

"Шарено чадорче" - ликовна игра

Цел - Да се поттикне детето да ги користи и зајакнува дланките и прстите.