Шумските животни во есен

Објект: Пчелка 2

Воспитна група од 5 - 6 години

Активност: "Шумските животни во есен" - куклена претстава

Цел: Да се поттикнат децата да учествуваат во драматизација и да ја развиваат желбата за прифаќање игри на улоги.