Златокоса

Објект Пчелка 2

Воспитна група од 2-3 години

Златокоса

Цел: Да се поттикне интересот на детето кон запознавање и користење на различни ликовни и останати материјали (есенски листови и лепак).