Играме со лисјата

Објект Пчелка 2

Воспитна група од 2-3 години

"Играме со лисјата" - ликовна игра

Цел - Да се поттикне интересот кон цртањето и обликување на разни едноставни форми.