Градинката како Професионална Заедница за учење

Дисеминација на тема од воспитен тим

„Градинката како Професионална Заедница за учење“

Воспитен и стручен кадар

Цел - Унапредување на знаењата, вештините, комуникација на работа со вработени и деца.