Работа со природен материјал

Објект Буба Мара

Воспитна група од 3-4 години

Работа со природен материјал во соработка со ликовен педагог

Цел - Да се поттикне визуелно восприемање и тактилна осетливост кај децата при работа со природен материјал - листови.