Дрвото во Есен

Објект Сонце

Воспитна група од 3-4 години

Дрвото во Есен - ликовна игра

Цел: Да се потикне самостојност на користење различен ликовен и неликовен материјал.