Есенско торбиче

Обкект Буба Мара 1

Воспитна група од 5-6 години

Есенско торбиче

Цел: Детето ги збогатува сетилните искуства преку истражување и допирање различни текстури.